Užívateľské podmienky Priklepni.sk

Prevádzkové podmienky a užívanie aukčného systému Priklepni.sk s ktorými súhlasia všetci registrovaní užívatelia.

Anatex, s.r.o.
Kuzmányho 5
974 01 Banská Bystrica
info@nunofi.sk
048 412 43 76

OBSAH:

Podmienka 1: Vysvetlenie pojmov na Priklepni.sk

1.1. - Prevádzkovateľ - Administrátor
Priklepni.sk je internetová aukcia, ktorej prevádzkovateľom je Anatex, s.r.o., Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica

1.2. - Moderátor
O aukcie a bezpečnosť ich priebehu sa stará moderátor, ktorý je dosadzovaný do oboru, ktorému rozumie. Moderátor nenesie zodpovednosť za prípadné problémy spôsobené predajcom alebo kupujúcim.

1.3. - Užívateľ
Právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzavrela a potvrdila túto zmluvu medzi Priklepni.sk a užívateľom.

1.4. - Overenie
Každý užívateľ je pred používaním tohto systému overený. Preveruje sa email a poštová adresa.

1.5. - Užívateľské meno
Meno užívateľa, ktoré si zvolíte pri registrácii - nesmie sa zhodovať s nickom. Nikde nie je uvádzané - len pri prihlásení!

1.6. - Prihlasovacie meno
Prihlasovacie meno alebo Nick je prezývka pod ktorou užívateľ v aukčnom systéme pôsobí. Zvolený Nick pri registrácii sa nesmie zhodovať s užívateľským menom. Váš Nick poznajú užívatelia systému.

1.7. - Heslo
Heslo je zvolené pri registrácii. Bezpečné heslo sa skladá z minimálne desiatich znakov. Je výhradne doporučené nevoliť slovníkové heslá a kombinovať písmena s číslicami.

1.8. - Predávajúc
Užívateľ, ktorý v systéme predáva tovar a v systému vystavil svoju ponuku tovaru.

1.9. - Kupujúci
Užívateľ, ktorý v systéme nakupuje a zúčastňuje sa aukcií.

1.10. - Podmienky
Tieto podmienky, ktorými sa riadi celý systém je nutné dodržovať. Ich nedodržanie vedie k okamžitému vylúčeniu zo systému.

1.11. - Kredit
Virtuálna mena - kredit je určený len pre hradenie poplatkov aukcií a služieb. Kredit v aukcii je nevratný. Kredit nie je možné vyplatiť, ani si jeho vyplatenie nárokovať. Kredit je síce virtuálnou menou, ale presne kopíruje hodnotu danej meny. Kredit € = reálnej hodnote €. Viac informácií v podmienkach 3.

1.12. - - Hodnotenie
Užívateľ je hodnotený kladným nebo záporným hodnotením a podľa toho je i odmeňovaný bonusovým kreditom.

Podmienka 2: Všeobecné podmienky Priklepni.sk

2.1. - Registrácia
Registrácia jedného užívateľa je možná len jeden krát a na jediný email. Nie je dovolená registrácia niekoľkých účtov jedného užívateľa. Pokiaľ zistíme (a máme na to prostriedky), že ste sa zaregistroval viackrát hrozí Vám zrušenie všetkých účtov bez nárokov na vrátenie kreditu.

2.2. - Prihadzovanie
Predajca si nesmie prihadzovať vo svojej vlastnej aukcii. Moderátor i administrátor majú prostriedky, ktorými tieto prihadzovania zistia. Pokiaľ sa preukáže, že predajca prihadzuje vo svojej vlastnej aukcii alebo je dohodnutý s iným užívateľom je možné aj aukciu zrušiť a pozastaviť účet užívateľa vrátane prepadnutia kreditu.

Podmienka 3: Vyúčtovanie na Priklepni.sk

3.1. - Provízia
Systém si účtuje províziu v % len z úspešne predanej aukcie. Za nepredanú aukciu systém nič neúčtuje. Tabuľka provízií je pod týmto bodom ZDE.

3.2. - Vloženie položky Vloženie položky je zdarma.

3.3. - Fotografie
Prvá fotografia nahrávaná do systému je zdarma. Ďalšia nahrávaná do galérie za poplatok 0,05 EUR. Tento poplatok je nevratný.

3.4. - inAukcia
inAukcia je pri vložení spoplatnená čiastkou 2 EUR.

3.5. - Zvýraznenie.
Tabuľka za zvýraznenie je uvedená pod týmto bodom ZDE. Poplatky sú nevratné.

3.6. - Víťazná odmena
Za každú vyhratú aukciu obdržíte od systému navyše + 1% z celkové čiastky na Váš aukční účet - kredit. Túto čiastku môžete použiť k uskutočňovaniu svojich aukcií. Odmena je vyplatená po vložení kladného komentára medzi kupujúcim a predávajúcim. Pri zápornom hodnotení nie je vyplatená!

3.7. - Odmena za povýšenie
Systém má nastavenú odmenu za povýšenie vo forme kreditu. Viac tabuľka pod týmto bodom ZDE.. Pokiaľ získate určitý počet kladných hodnotení za kladné komentára ste automaticky zaradený do kategórií hodností a odmeňovaný. Kredit za každé povýšenie je vyplatený len jeden krát.

3.8. - Odmena za registráciu
Odmenou za registráciu v tomto systéme je malý darček, ktorý vám príde poštou do Vašej schránky spoločne s listom k overeniu Vašej adresy. Ďalej obdržíte + 3 EUR na Váš aukčný účet.

3.9. - Odmena príležitostná
K výročiu Priklepni.sk, k určitému významnému dňu alebo podľa uváženia prevádzkovateľa môže systém udeliť ako darček všetkým užívateľom kredit naviac.

3.10. - Moderátor
Moderátor je odmeňovaný čiastkou od 33 EUR do 100 EUR, ktorá sa každý mesiac pripíše na jeho aukčný účet a je využiteľná k uskutočňovaniu aukcií.

3.11. - Bonus za nákup kreditu
Pokiaľ je užívateľ v kladných číslach môže si zakúpiť kredit, ktorý sa hradí prevodom na účet prevádzkovateľa. Po uhradení kreditu získa určité % navyše, ktoré je určované podľa uhradenej čiastky. Viac tabuľka pod týmto bodom ZDE.

3.12. - - Fakturácia v záporných číslach
Pokiaľ sa užívateľov kredit dostane do záporných čísel nemá možnosť si zakúpiť kredit s bonusovým navýšením. Až dosiahne kredit (mínus) - 33 EUR alebo systém vystaví faktúru na zápornú čiastku je nutné ju v riadnom termíne uhradiť alebo bude účet zablokovaný a stanete sa dlžníkom systému. Pokiaľ nie je faktúra uhradená v deň splatnosti účtujeme si za každý deň omeškania + 0,01 % z čiastky naviac.

Podmienka 4: Zakázaný predaj tovaru

4.1. - Zákaz predávať
Je zakázané predávať akékoľvek predmety, ktoré by porušovali zákony alebo dobré mravy. Priklepni.sk si vyhradzuje právo pokiaľ zistí, že k tomuto dochádza okamžite účet pozastaviť alebo dokonca zrušiť s tím, že kredit prepadá a budú náležitosti predané trestným orgánom.

4.2. - Falzifikáty, novotlače, napodobneniny, falšovanie ..atď
Pokiaľ užívateľ predáva novotlač alebo falzum je zakázané miasť užívateľa udávaním hodnoty pravého tovaru. Užívateľ môže predávať falzum pokiaľ ho zaradí do kategórie kam patrí a výrazne uvedie, že sa jedná o falzum - napodobeninu. Pokiaľ tak neurobí moderátor alebo administrátor má právo aukciu zrušiť, pozastaviť alebo zmeniť bez súhlasu predávajúceho a bez akejkoľvek náhrady kreditu, ktoré vznikli pri spustení či priebehu aukcie.

4.3. - Poškodený tovar
Pokiaľ užívateľ vedome zatají akékoľvek poškodenie tovaru má kupujúci automaticky nárok na vrátenie peňazí. Doporučuje sa i seba menšie poškodenie uviesť. Pokiaľ sa jedná o zbierky či väčšie množstvo tovaru je nutné k tomuto faktu prihliadnuť. Zbierky a partie reklamácii nepodliehajú pokiaľ sa nejedná o výrazné poškodenie kompletného tovaru, ktoré nebolo popísané. Predajca poškodeného tovaru nemá pri reklamácii právo na vrátenie poplatkov. Prevádzkovateľ systému sa snaží tieto problémy riešiť, ale vyhradzuje si právo na to, že nezodpovedá za predajcu ani kupujúceho.

Podmienka 5: Povinnosti predávajúcich a kupujúcich

5.1. - Umiestenie do správnej kategórie
Predajca musí umiestniť tovar do správnej kategórie. Pokiaľ tak neurobí môže moderátor alebo administrátor tovar bez súhlasu predajcu presunúť. Nie je povolené vkladať napodobneniny, novotlače a falzá medzi pravý tovar. Viac bod 4.2.

5.2. - Popis tovaru
Predajca sa snaží tovar popísať čo najpresnejšie vrátane toho, že uvedie v akom stave sa nachádza. Toto platí predovšetkým u tovare zberateľského charakteru. Napríklad u známok sa uvádza známka razená, čistá, s nálepkou. Prípadne sa zaradí priamo do kategórie kam patrí. Toto platí aj u ďalšieho nielen zberateľského artiklu. Pokiaľ si neviete rady napríklad s tím aký uviesť stav napr. u mince vložte veľmi kvalitní obrázok, ktorý stav vystihne za Vás.

5.3. - Pravosť tovaru
Pokiaľ ktokoľvek spochybní pravosť tovaru je predajcovi doporučené čo najskôr sa pokúsiť túto vec napraviť napríklad tím, že si tovar nechá overiť u príslušného znalca alebo uvedie atest či ukáže pravú znaleckú značku ..atd. Pokiaľ predajca bude v aukcii pokračovať i s tím, že podozrenie na falošný tovar trvá môže moderátor nebo administrátor aukciu pozastaviť prípadne zrušiť.

5.4. - Ukončenie aukcie
Aukcia končí v určitom čase alebo u InAukcie tretím priklepnutím. Predmet Kúp teraz končí, keď je počet predmetov na nule (vypredaný) alebo v danom čase.

5.5. - Uhradenie aukcie
Predávajúcemu a kupujúcemu je po úspešnom ukončení aukcie zaslaný kontakt a je na nich, aby sa dohodli na predaní predmetu a na prípadnej úhrade.

5.6. - Ceny
Všetky ceny v systéme je nutné uvádzať vrátane DPH!

Podmienka 6: Nefunkčnosť systému Priklepni.sk

6.1. - Výpadky nezavinené Priklepni.sk
Pokiaľ nastane výpadok aukcií dlhšie než 1 hodinu - prevádzkovateľ aukcie môže predĺžiť končiace aukcie, ale aj ostatné aukcie o určitý počet hodín. Prevádzkovateľ môže po uvážení vyplatiť jednorazovú kompenzáciu všetkým užívateľom vo forme kreditu navyše.

6.2. - Výpadky zavinené Priklepni.sk
Pokiaľ nastane výpadok zavinený prevádzkovateľom Priklepni.sk má užívateľ nárok na vrátenie poplatkov alebo odmenu vo forme kreditu.

Podmienka 7: Sankcie a riešenie sporov

7.1. Nesplnenie podmienok
Pokiaľ užívateľ nesplní akýkoľvek bod týchto podmienok môže byť bez akýchkoľvek nárokov na vrátenie kreditu odstavený alebo aj zmazaný.

7.2. Nekalá reklama
Pokiaľ ktokoľvek bude na našich stránkach zverejňovať nekalú reklamu na iné internetové stránky alebo reklamu s ktorou nesúhlasí prevádzkovateľ bude odstavený nebo jeho účet zmazaný.

7.3. Sankcie
Sankcie hrozia každému kto bude porušovať naše podmienky. Najväčšou sankciou je zrušenie účtu vrátane prepadnutia kladného kreditu. Záporný kredit bude vymáhaný.

7.4. Riešenie sporov
Prevádzkovateľ ani moderátor nevlastní ani tu neručí za predávaný tovar, ale snaží sa akékoľvek riziko znižovať. Každý predajca si za svoje aukcie zodpovedá sám vrátane prípadného súdneho konania medzi kupujúcim pokiaľ dôjde k trestnému činu vrátane podvodov